Villaspeciosa in un click!

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 261997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Su sposòriu e sa coja

In s’antighidadi fastigiamentu e sposòriu sighiant arrègulas pretzisas e totu sa genti depiat sciri candu duus fiant sposus.

Candu fiant fastigendi, piciocus e piciocas, no podiant bessiri a solus o s’atobiai in calincunu logu cuau, ca sinunca sa genti ndi chistionàt mali e s’onori de is famillas smenguàt, in prus no si bient de fitianu e sa stima e sa ternura si dda comunigànt castiendusì sceti.

Candu oramai fiant sposus cumentzànt a improntai sa cosa po sa coja. S’impunna fiat ca su màsculu depiat fai sa domu e sa fèmina su pannamentu e totu su chi serbiat po sa domu. De is arrobas, fitianu, fadiat parti sa mobìlia puru: sa mesa e is scannus, s’armàriu, s’angoliera, su cumò, s’armoà e sa càscia.

Sa di’ de sa coja fiat s’òmini chi depiat andai a ndi pigai sa fèmina po andai a crèsia, totu is chi fiant cumbidaus ddus sighiant. Candu is chi si cojant fiant arricus incingiànt is carpitas noas e su bistiri traditzionali, is atrus is de dònnia di’. In su costumu de su tempus su bistiri no fiat su chi connosceus oindi’, biancu e longu, e no nci fiat nimancu su matziteddu de froris, ca ddus ant imperaus sa primu borta in is annus Trinta.

S’urritu de sa coja acabàt cun sa beneditzioni de s’aràtzia: a sa bessida de sa crèsia segànt in terra, acanta de is peis de is chi si fiant cojaus, unu pratu prenu de trigu e sali (sinnus de sa gràtzia) impari a is froris e is bobois e calincuna borta dinai puru, ca boliat nai augùriu, prexu e biatzesa.

A s’acabu de sa coja ddoi fiat su cumbidu in sa domu noa, sa genti pobera cumbidàt cafei e pistocus sceti, is arricus fadiant unu pràngiu mannu.

1  1920. Festa po unu spòsoriu de genti arrica a Casteddu, iant cumbidau genti de bidda puru.
2  Annus Trinta. Coja cun su bistiri longu e biancu, stamei su primu chi est bessiu in Biddaspitziosa, impari a su matziteddu de froris.
3 1961. Coja cun su bistiri biancu e crutzu; acanta de is chi si funt cojaus ddoi funt is parentis.
4  Festa po una coja in domu cun is familiaris e is amigus de is chi si funt cojaus.
5  1958. Is chi si funt cojaus postus beni po fai sa fotografia cun is amigus.
6  1958. Festa in domu po una coja.
7  1924. Sposus.

7654321