Villaspeciosa in un click!

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 261997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sa giovunesa

Fiat su traballu a ndi pratziri su tempus e sa vida de is giòvunus. Issus no arrenuntziànt a calincuna ora de spàssiu, mancai a s’incrasi si ndi depessint scidai chitzi meda po andai a traballai in su sartu. Sa cosa chi ddis praxiat de prus fiat andai a baddai in pratza Gruxi Santa po is festas de bidda o in domu de calincunu. Totus pigànt parti a su ballu: òminis e fèminas, mannus e piticus. Pipias e piciocheddas puru baddànt impari e ddoi fiat sèmpiri calincunu de sa familla insoru chi ddas castiàt, ca fadiat a baddai cun d-unu piciocheddu chi su babu o unu fradi naràt ca eja, sceti.

In s’ierru no ddoi fiat cosa spassiosa meda de fai, intzandus is piciocheddus andànt a cassa su domìnigu a mengianu o in su tzilleri a ciaciarrai o a castiai su televisori, ca in su tempus no ddoi fiat in dònnia domu.

Intamis is piciocas s’atobiànt in domu de s’una o de s’atra po fai sa màllia o giogai a cartas, calincuna andàt puru a is acorrus de s’Atzioni Catòlica.

Màsculus e fèminas s’agatànt in domu de is parentis, in is cojas, su domìnigu a mengianu agou de sa missa o po is festas de bidda sceti.

Is famillas castiànt is fillus e prus chi atru is fillas po ndi fai de mancu de una bregùngia chi smenguessit s’onori e sa nomena de sa fèmina.

1  A su cumentzu de is annus Cincuanta. Piciocas postas beni po fai sa fotografia.
2  A su cumentzu de is annus Coranta. Piciocas in su sartu apitzus de unu carretu a burricheddu.
3  Giovuneddas postas beni po fai sa fotografia.
4  Su 1958. Piciocas in sa bia Matteotti.
5  Piciocas de s’Atzioni Catòlica.
6  A s’acabu de is annus Cincuanta. Piciocas e piciocus in pratza de crèsia a santu Pàrdimu po sa cenàbara de s’àbiu.
7  1955. Piciocas in sa pratza de domu.
8  A s’acabu de is annus Coranta. Piciocas e pipius de s’Atzioni Catòlica cun su vicàriu don Olla.
9  A s’acabu de is annus Coranta. Piciocas de s’Atzioni Catòlica.
10  Piciocu in sa pratza de domu.
11  Piciocus postus in posa po fai sa fotografia.
12  A s’acabu de is annus Cincuanta. Piciocus giogant a fai finta de si pigai a buciconis. A palas si biri sa crèsia de bidda.
13  A sa mitadi de is annus Cincuanta. Duus amigus barracellaus sètzius a su tzilleri.
14  A sa mitadi de is annus Cincuanta. Cuatru amigus sètzius a su tzilleri.
15  A s’acabu de is annus Coranta. Piciocus cun su sonadori de fisarmònica.
16  Scuadra de piciocus chi giogànt a pallavolo.
17 A sa segundu mitadi de is annus Sessanta. Piciocu apitzus de una Lambreta acanta a su muru de sa crèsia de santu Pàrdimu.

  9876543217161514131211101