Villaspeciosa in un click!

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 261997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pasca Manna

Sa Pasca fiat una festa de importu mannu, ca is spitziosesus fiant devotus meda.

Una de is diis de prus importu fiat sa Cenàbara Santa: in is bias de sa bidda s’intendiat su sonu de is matracas a su postu de su sonu de is campanas, candu fiat s’ora de sa missa. Su gruxifissu ddu bogànt de su muru e ddu poniant in pitzus de is tapissus, ca aici fadiat a basai is peis de Gesucristu, chi fiat totu cuncordau cun su nènniri (una prantixedda de trigu chi pesànt a scuriu), imbelliu cun paperi pintau e stampau, cun sa làntia improntada cun àcua e ollu e cun froris de domu (trombas, arrosas, lillus de santu Giusepi). Su Sàbudu Santu fiat una di’ de prexu, ca torràt a bivi s’Arresurretzioni de Gesucristu: a s’acabu de sa missa, candu is campanas sonànt su Glòria, is Cunfraris brintànt in crèsia currendi cun sa stàtua de Gesucristu Arresortu a coddu. In is domus òminis e fèminas batiant cun sa manu o su truncu de sa scova in is portas, po ndi fai bessiri is aremigus. Su domìnigu fadiant s’Incontru intr’'e Gesucristu e Maria, is cassadoris sparànt scupetadas e totu sa genti naràt su Regina Coeli. Avatu fadiant sa missa e a s’acabu totu sa genti andàt a prandi. Sa cosa de papai no fiat sa de dònnia di’, po Pasca papànt: macarronis e petza de angioni, e in prus is cocoieddus cun s’ou po is pipius e is pàrdulas, su druci de Pasca, improntau cun arrescotu, casu e tzafaranu, po totu is atrus.

1  1956. S’Incontru. Is stàtuas funt fadendi s’ùrtimu de is tres inchinus in pratza Gruxi Santa.
2  1956. S’Incontru. Sa Madonna, agou de s’incontru cun Gesucristu Arresortu, chentza de su velu nieddu in faci e is cunfraris dda portant in processioni in deretura de sa crèsia.
3  1956. S’Incontru. Gesucristu Arresortu, agou de s’incontru cun sa Madonna, is bagadius ddu portant in processioni in deretura de sa crèsia.
4  S’Incontru. Is cassadoris cun is fusillis in artu po sparai a s’incontru de sa Madonna cun Gesucristu Arresortu.
5  Pasca Manna. A s’acabu de s’Incontru is stàtuas de Gesucristu Arresortu e de sa Madonna funt una acanta a s’atra po torrai a crèsia.
6  Pasca Manna. Agou de s’Incontru is stàtuas de Gesucristu Arresortu e de sa Madonna torrant a crèsia passendi in sa bia de santu Pàrdimu.
7  1954. Apustis de s’Incontru in pratza Gruxi Santa, sa genti torrat a crèsia in processioni cun is stàtuas de Gesucristu Arresortu e de sa Madonna. Innantis a sa processioni nci funt su sìndigu e is aministradoris de intzandus.

7654321